قلم مو کمک شنوایی

برس برش مغناطیسی برای کاربر سمعک مفید است. یک انتها می تواند صاف کننده را تنظیم کند ، انتهای دیگر می تواند باتری سمعک را برطرف کرده و خاموش کند. قلم مو همچنین می تواند گوش گوش را پاک کند.

Page 1 / 1
Send Inquiry Now