صفحه صورت

انواع صفحات مختلفی وجود دارد از جمله صفحه سمعک ITE ، روتاری سمعک ITC ، روکش سمعک CIC ، روتاری دستگاه محافظت از گوش و غیره هشدار 4 ، میکروفون جهت دار 5 ، کاهش نویز تطبیقی 6 ، انصراف بازخورد تطبیقی 7 ، کنترل حداکثر قدرت خروجی ، کنترل MPO به طور موثری از شنوایی باقیمانده محافظت می کند. 8 ، چهار کانال WDRC و 8 باند فرکانس قابل تنظیم ، جبران دقیق تر ضعف شنوایی بیماران است. 9 ، بهبود الگوریتم WDRC سنتی ، هنگامی که در همپوشانی دو کانال قرار دارد ، مشکل تغییر شکل را حل کرد. قابل فهم گفتار را افزایش داد.

Page 1 / 1
Send Inquiry Now