سمعک BTE

سمعک BTE (Behind The Ear) نوعی سمعک سنتی است. دو نوع لوله برای BTE وجود دارد. یکی از آن ضخیم و دیگری لوله نازک است (اغلب به طراحی مناسب باز مراجعه کنید). BTE شما با یکی از آنها همراه است. لوله ضخیم باید با قلاب گوش و نوک گوش متصل شود ، از جمله اجزای 1. قلاب گوش ، 2. سوئیچ ، 3. برقی ، 4. کنترل حجم صدا ، 5. درب باتری ، 6. لوله ضخیم ، 7. نوک گوش / گنبد . لوله نازک باید با نوک گوش وصل شود و شیارهای برنجی یا نقره ای دستگاه شنوایی شامل قسمت هایی از 1. لوله نازک ، 2. کنترل حجم صدا ، 3. برقی ، 4. سوئیچ NHO ، 5. درب باتری ، 6 باشد. گل گاوزبان / گنبد

1 2 >> Page 1 / 2
Send Inquiry Now